Тематический план

 • Общее

  Пәнді оқытудың мақсаты

  «Деректер қорын басқару жүйелері» пәні студенттерде технологиялар, құралдар, мәліметтер базасын құру және пайдалану әдістері, мәліметтер базасын құру дағдылары, сұраныстар, көріністер, қазіргі заманғы ДҚБЖ-де сақталатын процедуралар мен функциялар туралы негізгі білімді қалыптастыруға мақсат қояды.   

  Пәннің міндеттері

  Пәннің міндеттері келесідей:

  -    қазіргі заманғы ДҚБЖ көмегімен деректер қорын құрудың теориялық негіздерін, практикалық әдістері мен құралдарын зерттеу;

  -    өмірлік циклге, деректер қорын (ДҚ) қолдауға және сүйемелдеуге байланысты мәселелерді зерделеу;

  -    қазіргі заманғы ДҚБЖ-де деректер қорын құрудың практикалық дағдыларын алу.

   Курсты оқу нәтижелері

  Осы пәнді оқығаннан кейін студент:

  Пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін анықтайды, басқарушылық ақпаратты өңдеуді автоматтандырудың мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, деректер қорын әзірлеу мен басқарудың практикалық мәселелерін шеше алады:

  1. ДҚ пайдалану перспективаларына сүйене отырып, аппараттық-бағдарламалық кешенге (ДҚБЖ) қойылатын талаптарды бағалайды және әзірлей алады;

  2. деректерді манипуляциялау бойынша есептерді шешу үшін сұратуларды, сақталатын рәсімдерді, функцияларды және триггерлерді әзірлей алады;

  3. заманауи ДҚБЖ функционалдық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, күрделі деректер қорын және пайдаланушылық қосымшаларды әзірлеу дағдыларын меңгерген;

  4. деректер қорын құру мен пайдаланудың теориялық және практикалық мәселелерін талдайды;

  5. қазіргі заманғы ДҚБЖ негізіндегі негізгі принциптерде мәліметтер базасын жобалау процесінің кезеңдерін басшылыққа алады;

  6. ДҚ әзірлеудің заманауи аспаптық және әдіснамалық құралдарына бағдарланады;

  7. реляциялық деректер қорын жобалау кезінде қатынастарды қалыпқа келтіреді;

  8. деректерді анықтау және манипуляциялау тілдерінде ДҚ-ға сұрау салулар жасайды;

  9. ДҚ тұтастығын қамтамасыз ету әдістерін таңдайды;

  10. ДҚ транзакцияларын басқарады және іске қосады;

  11. дерекқорды басқарудың нақты жүйесінде дерекқор объектілерімен жұмыс жүргізеді;