Тематический план

 • Общее

  Пәннің сипаттамасы

  «C++ бағдарламалау» пәні базалық пәндер цикліне «Бағдарламалау және БҚ әзірлеу» модулінің құрамында таңдау компоненті ретінде кіреді.

  Пәнді оқытудың мақсаты

  «C++ бағдарламалау»  пәні С++ тілінде программалаудың негізгі әдістерін, тапсырмаларды алгоритмдеу негіздерін, деректер типтерін, деректер құрылымдарын, олардың спецификациясын және жүзеге асыруын, алгоритмдер мен деректер құрылымдарының өзара байланысын, С++ тілінде программалаудың ерекшеліктерін оқып үйренуді мақсат қояды.

  Пәнннің міндеттері

   Пәннің міндеттері келесідей:

  – бағдарламалау саласында жүйеленген білім мен дағдыны қалыптастыру;

  – C++ тілінде практикалық есептерді шешу алгоритмдерін құрастыру және енгізу дағдыларын дамыту;

  – құрылымдық бағдарламалау әдістерін, бағдарламаларды жобалау, жөндеу, тестілеу және құжаттау әдістерін оқу.

   Курсты оқу нәтижелері

  Осы пәнді оқығаннан кейін:

  1 АКТ аппараттық және бағдарламалық құрамдас бөліктерінің жұмысы кезінде компьютерлік жабдықпен, құралдармен және бағдарламалау құралдарымен бірге жүреді:

  2. стандарттарды, әдістерді, құралдарды, бағдарламалау тілін таңдайды;

  3. іргелі және қолданбалы білімді математикалық және алгоритмдік модельдерді құруда пайдаланады;

  4. С++ программалау тілінде бағдарламаларды әзірлей алады;

  5. Күрделі есептің шешімін қарапайым тапсырмалар тізбегіне бөледі;

  6. Бағдарламаларды әзірлеу кезінде стандартты кітапханаларды және С++ тілінің ендірілген мүмкіндіктерін пайдаланады;

  7. Бағдарламалық ортаның құралдары мен анықтамалық қызмет көмегімен бағдарламаларды жөндейді және сынақтан өткізеді;

  8. Жоғары сапалы бағдарламалық құжаттаманы әзірлейді.